Duhovi 2022.: Zajedno gradimo hram Božji

Ne znate da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama?

1. Kor 3,16

Danas slavimo rođendan Crkve Kristove. Apostol Pavao opisuje Crkvu kao hram Novoga saveza u kojem je svaki vjernik jedan kamen koji Bog ugrađuje u tu zgradu (usp. Ef 2,21-22).

U Starom je savezu hram bio vidljivi znak Božje prisutnosti u njegovom narodu. U njemu su djeca Izraela mogla susretati svoga Boga, da mu iskažu zahvalnost, da ga mole za pomoć i oproštenje grijeha i da mu prinose žrtve (1 Kr 8,27-52).

Crkva kao duhovni hram

Utemeljivši Crkvu na ovoj zemlji, Isus Krist je podigao jedan duhovni hram. On je po svom Duhu stalno prisutan u njemu. Primili smo milost da budemo dio tog hrama. Duh Sveti nam daje mogućnost da susrećemo Krista na službama Božjim. Sjedinjeni s Kristom, zahvaljujemo Bogu tako da ispovijedamo svoju vjeru i činimo dobro i svoja dobra dijelimo s drugima (Heb 13,15-16). Ako zajedno molimo u ime Isusa, možemo biti uvjereni da će nas Bog uslišati (Mt 18,19-20). U molitvi „Očenaš“ zajedno priznajemo svoje grijehe i vapimo za oproštenjem, za sebe same i za svog bližnjega. Zajedno slavimo Svetu večeru i spominjemo se žrtve Isusa Krista koja je jednom prinijeta i vječno važeća.

Naviještamo da je Bog prisutan u Crkvi

Crkva Kristova je kao i hram u Jeruzalemu znak koji ljudima treba pokazati da je Bog prisutan među njima. Naša je zadaća govoriti ljudima da svatko – bez iznimke – može pronaći oproštenje, ljubav i otkupljenje u Kristu. Božju vječnu slavu naviještamo tako da se više nastojimo dopasti Bogu nego ljudima. Naviještajmo Isusovu milost – u svijetu u kojem se mnogi žele prikazati u boljem svjetlu nego što jesu, uviđajmo svoje greške i čeznimo za oproštenjem! Potičimo pravilno korištenje Biblije – čitanje treba probuditi ljubav prema Kristu, a nikako ne nesnošljivost! Nastojmo svojim duhovnim razvojem svjedočiti kako Duh Sveti po apostolatu djeluje na dovršenju Božeg spasonosnog djela.

Naša je zadaća da se pobrinemo da i buduće generacije mogu prepoznati taj hram kao znak Božjeg spasonosnog djelova. Svi smo mi pozvani sudjelovati u njegovoj gradnji (1 Pt 2,5). Naši su darovi različiti, ali se nadopunjuju kada ih stavimo u službu Kristu. Nastojmo najprije težiti za darovima koji dolaze od Duha Svetoga (Gal 5,22) – svatko od nas može ih steći!

Crkva će biti dovršena u novom svijetu

Crkva kakvu danas vidimo nalazi se još u izgradnji – u njoj su još jasno vidljivi ljudski nedostaci. Nemojmo se zbog njih sablažnjavati (Mt 13,24-30). Tek će se u novom svijetu Crkva objaviti u svojoj neograničenoj savršenosti. Ne moramo, međutim, čekati do tada. Naš je cilj biti dio Kristove zaručnice, dio Crkve koji će Gospodin o svom ponovnom dolasku uzeti k sebi. Tada će nas učiniti stupom u svom svetom hramu (Otk 3,12).

Misli iz nedavne službe Božje našeg Veleapostola