Pregled službi Božjih u kolovozu 2023.

Temu koja je predviđena da se obradi na prve dvije nedjeljne službe Božje u kolovozu nazvali smo „Bog te vidi“, dok su treća i četvrta nedjelja posvećene temi „Bog brine o tebi“. Kada govorimo o tome da naš Bog vidi i čuje čovjeka i da mu pomaže, ukazujemo, s jedne strane, na osobnost Boga, a s druge strane i na činjenicu da Bog ne prepušta čovjeka samome sebi, već da uvijek brine o njemu.

Kroz propovijed službe Božje prve nedjelje treba vjernicima pojasniti da Bog vidi svakog pojedinog od njih. Nama ljudima je to gotovo neshvatljivo, ali Bog poznaje dobro sve ljude i nikoga ne zaboravlja. Uvjerenje i sigurnost da nas Bog vidi ispunjava nas osjećajem da smo zaštićeni i u teškim i nepredvidivim situacijama. Vjernicima treba dozvati u svijest da čovjek nije prepušten slijepoj sudbini, već da ga uvijek prati i ljubi njegov dobri Bog.

Propovijed druge nedjeljne službe Božje treba jasno istaknuti da Bog ne gleda na čovjekovu vanjštinu, već na njegovu nutrinu te da ga znog toga čovjek ne može zavarati. Čovjek je pozvan polagati račune o svojim željama i čežnjama. Sâm treba provjeravati da li je njegovo srce – jesu li njegovi planovi i želje – u skladu s voljom Božjom?

Na jednom primjeru iz Isusovog života propovijed treće nedjeljne službe Božje treba pokazati kako Bog pomaže pojedincu u njegovoj nevolji. Nevolje našeg naravnog života su kao po pravilu za nas od najvećeg značenja te očekujemo da nam Bog pomogne. Bog nam može ublažiti naravne i duhovne nevolje, ali to se, međutim, često događa na način kako mi to ne očekujemo. Uvjerenje da Bog vidi naše nevolje trebalo bi nas potaknuti da suosjećamo s naravnim i duhovnim nevoljama svog bližnjega te da mu po svojim mogućnostima pomognemo.

Posljednja nedjeljna služba Božja u kolovozu je temom usmjerena eshatološki, prema posljednjim stvarima. Propovijed treba vjernike učvrstiti u njihovom očekivanju Kristovog ponovnog dolaska. Već i samo prikazivanje tijeka Božjeg plana spasenja treba ih u tome učvrstiti. Budućnost za vjernike nije mračna niti nepredvidiva, ona je u rukama Boga, a on će sigurno ostvariti svoj plan. Vjernici mogu imati pouzdanja da će na kraju Bog pobijediti i spasiti svoje sljedbenike.