Financije

Novoapostolska Crkva se financira sâma, ne prima nikakvu državnu potporu.

Načelo dobrovoljnosti uvijek je određivalo samofinanciranje Crkve. Ne naplaćuje se crkveni porez niti ostali obvezni doprinos. Dapače, Crkva se financira onim, što članovi crkve anonimno stave (žrtvuju) u “žrtveni sandučić” koji je postavljen u svakoj crkvenoj zgradi, te donacijama.


Žrtva

Premda se dušobrižničke i organizacijske zadaće u Novoapostolskoj Crkve najvećim dijelom obavljaju volonterski i sve se usluge čine bez naknade, Crkvi su potrebna financijska sredstva, na primjer, za gradnju i održavanje crkava kao i za troškove središnje uprave.

Troškove nastale obavljenjem tih raznih zadataka Crkva financira iz žrtava svojih članova. Žrtve su dobrovoljne i anonimne. Moguće su i neposredne uplate na račun Crkve.

Novoapostolska Crkva svojim članovima ne propisuje visinu financijskih darova. Slijedom biblijskog naputka kao mjerilo vrijedi „desetina“ (usp. Br 18,24). Bog blagoslivlja svaku žrtvu prema božanskom zakonu o sjetvi i žetvi. Iskustvo božanskog blagoslova svatko može sâm doživjeti.

Vrijedi načelo da se naše žrtve u vidu milodara ili uplate na račun Crkve koriste za sveopće financiranje troškova Crkve.


Posebne žrtve

Posebna žrtva, takozvana “Žrtva zahvalnica”, se prinosi jednom godišnje bilo kroz žrtveni sandučić ili neposrednom uplatom povodom Dana zahvale, pokore i molitve, odnosno na Dan zahvale za žetvu. Ta povijesna tradicija seže sve do 8. rujna 1796. godine kada je u Švicarskoj održan po prvi put Dan zahvale, pokore i molitve.

Prvi poziv na održavanje tog Dana u Novoapostolskoj Crkvi uputio je 1988. godine Veleapostol Richard Fehr koji je članove Crkve pozovao na posebnu žrtvu povodom Dana zahvale za žetvu. Veleapostol je tada napisao:

Naša zahvala je zapravo poslušnost u nasljedovanju, žrtva zahvalnica usana je izljev našeg srca, a naša naravna žrtva zahvalnica je izraz ljubavi prema bližnjemu.

Veleapostol Richard Fehr

Novoapostolska Crkva ne slavi Dan zahvale za žetvu iz navike, već kao znak i izraz svoje zahvalnosti. Kroz žrtvu zahvalnicu prikupljena sredstva koriste se za specijalne projekte (humanitarni projekti, gradnje, glazba i sl.).


Račun za uplatu

Novoapostolska Crkva u Rep. Hrvatskoj
Starotrnjanska 28
10000 Zagreb

IBAN: HR09 2407 0001 1006 13495
BIC: OTPVHR2X